TOP

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  &  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩN

Η παρούσα ιστοσελίδα https://kidssavelives.gr/ αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ανθρωπιστικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία  «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» (εφεξής  το  «KIDS SAVE LIVES»), που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, επί της οδού  Μητροπόλεως 1, T.K.63074. 

Το «KIDS SAVE LIVES» διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό Τόπο και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχονται σε αυτό, με σκοπό την παρουσίαση προς το κοινό πληροφοριών ως προς τους σκοπούς, τις δράσεις και τη φιλανθρωπική και ανθρωπιστική  του δραστηριότητα. 

Το «KIDS SAVE LIVES» αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και  η τήρηση  της εμπιστευτικότητας  των  πληροφοριών  που  αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το Σωματείο, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του «KIDS SAVE LIVES».

Παρακαλείσθε  να  διαβάσετε  προσεκτικά  την  παρούσα  Πολιτική  Προστασίας  Απορρήτου  και Προσωπικών  Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου) της  Ιστοσελίδας  μας,  προκειμένου  να  ενημερωθείτε  σχετικά  με  τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά  σας. Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που το «KIDS SAVE LIVES» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email info@kidssavelives.gr

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο  γράμμα, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:

«Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Site» είναι η παρούσα ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση https://kidssavelives.gr/.

«Υλικό» ή «Στοιχεία» ή «Πληροφορία» είναι όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, γράφημα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται ή θα εμπεριέχεται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα.

«Τρίτος (-οι)» είναι κάθε τρίτο προς το «KIDS SAVE LIVES» φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες ή/και που διαμεσολαβεί για την παροχή αυτών, για τις υπηρεσίες ή/και τα αγαθά του οποίου το «KIDS SAVE LIVES»  λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, ως έχει αναρτηθεί και γνωστοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

 «Χρήση» είναι (α) η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση (προσωρινή ή μη) ή άλλη εγγραφή σε μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας ή/και (β) η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών, Στοιχείων ή πληροφοριών της Ιστοσελίδας, ή/και (γ) η απλή πλοήγηση στον Ιστότοπο. 

«Χρήστης» ή «Συνδρομητής» είναι κατά περίπτωση κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ή/και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε Χρήση των υπηρεσιών της.

«Προσωπικά Δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, είναι οι πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, τοποθεσία Χρήστη κ.α., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία  «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» (εφεξής  το  «KIDS SAVE LIVES»), που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, επί της οδού  Μητροπόλεως 1, Τ.Κ 63074,  τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το «KIDS SAVE LIVES» ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των καταστατικών σκοπών του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς ως επισκέπτη του Ιστότοπου, πελάτη, προμηθευτή, συνεργάτη ή γενικότερα ως ενδιαφερόμενο για να μάθετε με ποιον τρόπο  επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην Ιστοσελίδα του «KIDS SAVE LIVES», https://kidssavelives.gr/, και όχι σε ηλεκτρονικές σελίδες άλλων οργανισμών με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται με εμάς. 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σωματείο είναι ανθρωπιστικό και ο στόχος του είναι να συσπειρώνει, ενθαρρύνει και κινητοποιεί ανθρώπινο δυναμικό, εστιάζοντας στην εκπαίδευση μαθητών σχολικής ηλικίας στην αναζωογόνηση, στις  Πρώτες  Βοήθειες γενικά σε επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις, στην πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς αλλά και στη χρήση και διάδοση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) σε σχολεία και δημόσιους χώρους. 

Ειδικότερα στους σκοπούς περιλαμβάνονται:

-Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και Πρώτων Βοηθειών, καθώς  και  η  εκπαίδευσή  του  μέσω  πιστοποιημένων  προγραμμάτων  Διεθνών  Εκπαιδευτικών Οργανισμών Υγείας, με σκοπό τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

-Η  διάδοση και διασφάλιση  της  ποιότητας  και  αποτελεσματικότητας  της  Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης στην Ελλάδα. 

-Η προβολή και διάδοση της χρήσης και της τοποθέτησης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) στα σημεία συνάθροισης κοινού που ορίζει ο νόμος. 

-Η ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών καταγραφής των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) στη χώρα μας, με σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους και λειτουργίας τους για την έγκαιρη χρήση τους.

-Η ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης παιδικών και εφηβικών ατυχημάτων με στόχο τη μείωση και αποφυγή προβλέψιμων  θανάτων από τραυματισμούς.

-Η συμμετοχή του Σωματείου και η παροχή Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

-Η συνεργασία με κρατικούς, διακρατικούς, ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.        

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Σωματείο: 

 • Σχεδιάζει,  οργανώνει  και  υλοποιεί  σεμινάρια,  πιστοποιημένα  εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, συμπόσια και σχετικά συνέδρια, επιστημονικές και επαγγελματικές συναντήσεις προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και των στρατηγικών πρόληψης των παιδικών, εφηβικών και νεανικών κυρίως τραυματισμών, υιοθετεί και δημοσιοποιεί τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις προς τους πολίτες και την Ελληνική Πολιτεία.
 • Ενισχύει την διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών και των εθελοντών του Σωματείου, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους προς όφελος των πολιτών.
 • Συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπές από εθελοντές, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 • Παρέχει συμβουλές, γνωματεύσεις και υποβάλλει θεσμικές προτάσεις προς το Κράτος και άλλους φορείς,  σε  θέματα  και  προβλήματα  σχετικά  με  την  πρόληψη,  καθώς  και  την  έγκαιρη αναζωογόνηση και διάσωση των συνανθρώπων μας.
 • Αναλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών σε συνεργασία με ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λ.π.
 • Προσλαμβάνει  προσωπικό  όταν  απαιτείται,  συνάπτει  συμβάσεις έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του και την προαγωγή των σκοπών του.
 • Προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και πληροφοριών με άλλες συναφείς οργανώσεις, τοπικές και διεθνείς εταιρίες, ιδρύματα και φορείς.
 • Υλοποιεί κοινωνικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, οργανώνει ή συμμετέχει σε σχετικές εκδηλώσεις.
 • Πραγματοποιεί εκδόσεις, περιοδικές και μη.
 • Διατηρεί ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, με σκοπό την επικοινωνία με τους πολίτες και την προβολή του έργου και των θέσεων του, στα πλαίσια της συμμετοχής του στην κοινωνία των πολιτών.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδα και διατηρεί την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των σκοπών του.
 • Δημιουργεί  καινοτόμες εφαρμογές για την υποστήριξη και την έγκαιρη χρήση του δικτύου ανανηπτών και Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs)  που δημιουργεί το Σωματείο ανά την χώρα. 
 • Προωθεί την ιδέα και τις αρχές του εθελοντισμού.
 • Χρησιμοποιεί κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσον προς επίτευξη των σκοπών του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ενημερώνεται όποτε κρίνεται αναγκαίο και προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα υπάρχουν σχετικές δημοσιεύσεις σε εμφανές σημείο του site. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα:

Η  Ιστοσελίδα  μας  έχει  κατ’  εξοχήν ενημερωτικό περιεχόμενο ως  προς την κοινωφελή, φιλανθρωπική και ανθρωπιστική δραστηριότητα του Σωματείου «KIDS SAVE LIVES» και, ειδικότερα, ως προς τα προγράμματα, το έργο και τη δράση του Σωματείου για την ενημέρωση και εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, την παροχή συστάσεων-οδηγιών και πληροφοριών διάσωσης σε επείγοντα περιστατικά, την παροχή πληροφοριών σχετικά με την χρήση, την τοποθεσία και την διαθεσιμότητα Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) και άλλες συναφείς πληροφορίες. 

Ως εκ τούτου, η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί από τον Χρήστη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, 
 • το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής,
 • το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της,
 • τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και στα μέρη της,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, 
 • οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα, 
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, 
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή, 
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. στην ενότητα «Πολιτική Cookies»),
 • ενέργειες που αφορούν τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας,
 • πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθενται ανωτέρω. Βάσει νόμου, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

Πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από τον Χρήστη: 

 • Δημιουργία Λογαριασμού / Εγγραφή / Σύνδεση Χρήστη

Για την εγγραφή / σύνδεση του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των κάτωθι στοιχείων:

 • Ορισμός αναγνωριστικού πρόσβασης «Username» 
 • Διεύθυνση Email
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ορισμός Κωδικού Πρόσβασης «Password»

Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης και μέσω τρίτων (Facebook, Google+).

 • Καταχώριση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)

Για την καταχώριση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) απαιτείται η προηγούμενη Δημιουργία Λογαριασμού / Εγγραφή / Σύνδεση Χρήστη. Ακολούθως, για την συμπλήρωση της  φόρμας περιγραφής / καταχώρισης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία (υποχρεωτικά στοιχεία με *):

Στοιχεία του ατόμου που καταχωρεί απινιδωτή :

 • Ονοματεπώνυμο * 
 • Email * 
 • Τηλέφωνο *
 • Στοιχεία Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AEDs):
 • Ονομασία φορέα [πχ 6ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου] * 
 • Διεύθυνση φορέα * 
 • Στίγμα, τοποθέτηση πινέζας σε χάρτη google *
 • Τηλέφωνο φορέα * 
 • Email φορέα 
 • Website 
 • Συμπλήρωση προδιατυπωμένων ερωτημάτων παροχής πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του απινιδωτή 
 • Δωρεές

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δωρεά υπέρ του «KIDS SAVE LIVES», με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του «KIDS SAVE LIVES». Στις περιπτώσεις αυτές, το «KIDS SAVE LIVES» ενδέχεται να προβεί, κατά περίπτωση, σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω σε συλλογή και επεξεργασία των εξής στοιχείων του δωρητή: 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Επωνυμία εταιρείας (προαιρετικό πεδίο)
 • ΑΦΜ (προαιρετικό πεδίο)
 • Δ.Ο.Υ. (προαιρετικό πεδίο)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση 
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Ποσό δωρεάς
 • Τράπεζα στην οποία κατατέθηκε το ποσό της δωρεάς
 • Ημερομηνία κατάθεσης
 • Αιτιολογία δωρεάς προαιρετικά 
 • Σχόλια (προαιρετικά)

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας επίσης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δωρεά εκπαιδευτικού προπλάσματος υπέρ του «KIDS SAVE LIVES». Στις περιπτώσεις αυτές, το «KIDS SAVE LIVES» ενδέχεται να προβεί, κατά περίπτωση, σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω σε συλλογή και επεξεργασία των εξής στοιχείων του δωρητή:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Επωνυμία εταιρείας (προαιρετικό πεδίο)
 • ΑΦΜ (προαιρετικό πεδίο)
 • Δ.Ο.Υ. (προαιρετικό πεδίο)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση 
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Στοιχεία δωρεάς
 • Ημερομηνία 
 • Αιτιολογία δωρεάς προαιρετικά 
 • Σχόλια (προαιρετικά)
 • Συμμετοχή σε προγράμματα, σεμινάρια και εκδηλώσεις του «KIDS SAVE LIVES» 

– Ονοματεπώνυμο * 

– Email * 

– Τηλέφωνο *

–    Επαγγελματική δραστηριότητα / Ιδιότητα

 • Επικοινωνία

Για την επικοινωνία με το «KIDS SAVE LIVES» υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πεδίου επικοινωνίας στην οποία απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο 
 • Email 
 • Τηλέφωνο
 • Κείμενο [μέχρι 500 χαρακτήρες] 

Η αποστολή του μηνύματος επικοινωνίας γίνεται στο email info@kidssavelives.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το «KIDS SAVE LIVES» τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, καθώς και για τη συμμόρφωσή του με τις έννομες υποχρεώσεις του. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου ζητείται, θα διαγράφονται τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά  τη  συλλογή  πληροφοριών  απευθείας  από  εσάς,  λαμβάνουμε  την  κατάλληλη  μέριμνα προκειμένου να εξακριβώσουμε  ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό  ΕΕ 679/2016 και τον Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email info@kidssavelives.gr

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το «KIDS SAVE LIVES» σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει  και δεν  καθιστά  τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την παροχή πληροφοριών για την αντιμετώπιση επείγοντων περιστατικών και την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων σκοπών του Σωματείου. 

Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

 • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. 
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας. 
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη  συμπεριφορά  ή  αξιόποινες  πράξεις  σε  βάρος  δικαιωμάτων  και  έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις,  εντάλματα  ερευνών,  δικαστικές  διαδικασίες,  δικαστικές  εντολές,  νομικές διαδικασίες  ή  άλλα  μέτρα  επιβολής  του  νόμου  από  οποιαδήποτε  αρμόδια  αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για  να  κατοχυρώνουμε  και  να  προασπίζουμε  τα  νόμιμα  δικαιώματά  μας  ή  για  να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην ενότητα «Cookies».

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το «KIDS SAVE LIVES»  δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα και ότι έχει λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. 

Η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. 

Το «KIDS SAVE LIVES» προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των Δεδομένων σας και της εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με το «KIDS SAVE LIVES» να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους  Δεδομένα χωρίς άδεια, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

Επιπροσθέτως σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι λαμβάνουμε κάθε τεχνικό – πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, ήτοι σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφαλείας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την επίσκεψη και την περιήγησή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα καλείσθε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της χρήσης τεχνολογιών Cookies, μέσω των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, τροποποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας επί τη βάσει αυτής. 

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό Τόπο μέσω των απολύτως απαραίτητων Cookies, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού,  εάν δεν επιθυμείτε τη  συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Τα στοιχεία που εισάγετε οικειοθελώς προκειμένου να προβείτε σε δωρεά προς το «KIDS SAVE LIVES» τυγχάνουν επεξεργασίας επί τη βάσει της δικαιοπραξίας της δωρεάς. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679, ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: 

 • το  δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών, 
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας  προώθησης  των  υπηρεσιών  μας,  περιλαμβανομένης  και  της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ,
 • το δικαίωμα ανάκλησης όπου έχει δοθεί συγκατάθεση. 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο  email info@kidssavelives.gr

Το «KIDS SAVE LIVES» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από  την  παραλαβή  του χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.  Ωστόσο,  σε  περίπτωση  που  λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το «KIDS SAVE LIVES» δεσμεύεται να σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και για τη δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας κατά δύο ακόμη μήνες, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν. Το «KIDS SAVE LIVES» διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομικές διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019).

 Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628,email:contact@dpa.gr

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο Χρήστης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία τους από το  «KIDS SAVE LIVES», με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων  σας,  απευθύνοντας  σχετικό  αίτημα  στο «KIDS SAVE LIVES» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kidssavelives.gr

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!