TOP

Terms and conditions of use

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα https://kidssavelives.gr/ αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελληνικού Ανθρωπιστικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» (εφεξής  το  «KIDS SAVE LIVES»), που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, επί της οδού  Μητροπόλεως 1, Τ.Κ. 63074. Το «KIDS SAVE LIVES» διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό Τόπο και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχονται σε αυτό, με σκοπό την παρουσίαση προς το κοινό πληροφοριών ως προς τους σκοπούς, τις δράσεις και τη φιλανθρωπική και ανθρωπιστική του δραστηριότητα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις, όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο γράμμα, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:

«Σωματείο» ή «Διαχειριστής» ή «Πάροχος» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας είναι τo Ελληνικό Ανθρωπιστικό Σωματείο «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, επί της οδού  Μητροπόλεως 1, Τ.Κ 63074. 

«Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Site» είναι η παρούσα ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση https://kidssavelives.gr/.

«Υλικό» ή «Στοιχεία» ή «Πληροφορία» είναι όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, γράφημα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται ή θα εμπεριέχεται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα.

«Τρίτος (-οι)» είναι κάθε τρίτο προς το «KIDS SAVE LIVES» φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες ή/και που διαμεσολαβεί για την παροχή αυτών, για τις υπηρεσίες ή/και τα αγαθά του οποίου το «KIDS SAVE LIVES»  λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, ως έχει αναρτηθεί και γνωστοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

 «Χρήση» είναι (α) η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση (προσωρινή ή μη) ή άλλη εγγραφή σε μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας ή/και (β) η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών, Στοιχείων ή πληροφοριών της Ιστοσελίδας, ή/και (γ) η απλή πλοήγηση στον Ιστότοπο. 

«Χρήστης» ή «Συνδρομητής» είναι κατά περίπτωση κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ή/και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε Χρήση των υπηρεσιών της.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στον Διαδικτυακό Τόπο ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων από πλευράς κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον παρόντα Ιστότοπο. Οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους Όρους & Προϋποθέσεις του παρόντος Ιστοτόπου. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και η Χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη, των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. 

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται δια του παρόντος Δικτυακού Τόπου συνάπτονται άμεσα με την προώθηση των καταστατικών σκοπών του ανωτέρω Σωματείου, οι οποίοι συνίστανται στα ακόλουθα:

Το Σωματείο είναι ανθρωπιστικό και ο στόχος του είναι να συσπειρώνει, ενθαρρύνει και κινητοποιεί ανθρώπινο δυναμικό, εστιάζοντας στην εκπαίδευση μαθητών σχολικής ηλικίας στην Αναζωογόνηση, στις Πρώτες  Βοήθειες γενικά σε επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις, στην πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς αλλά και στη χρήση και διάδοση  Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) σε σχολεία και δημόσιους χώρους. 

Ειδικότερα στους σκοπούς περιλαμβάνονται:

-Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και Πρώτων Βοηθειών , καθώς  και  η  εκπαίδευσή  του  μέσω  πιστοποιημένων  προγραμμάτων  Διεθνών  Εκπαιδευτικών Οργανισμών Υγείας, με σκοπό τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

-Η  διάδοση και η διασφάλιση  της  ποιότητας  και  αποτελεσματικότητας  της  Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης στην Ελλάδα. 

-Η προβολή και διάδοση της χρήσης και της τοποθέτησης διάδοση  Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών  (AEDs) στα σημεία συνάθροισης κοινού που ορίζει ο νόμος.

-Η ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών καταγραφής των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs)  στη χώρα μας, με σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους και λειτουργίας τους για την έγκαιρη χρήση τους.

-Η ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης παιδικών και εφηβικών ατυχημάτων με στόχο την μείωση και αποφυγή προβλέψιμων  θανάτων από τραυματισμούς.

-Η συμμετοχή του Σωματείου και η παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

-Η συνεργασία με κρατικούς, διακρατικούς, ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.        

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Σωματείο: 

 • Σχεδιάζει,  οργανώνει  και  υλοποιεί  σεμινάρια,  πιστοποιημένα  εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, συμπόσια και σχετικά συνέδρια, επιστημονικές και επαγγελματικές συναντήσεις προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και των στρατηγικών πρόληψης των παιδικών, εφηβικών και νεανικών κυρίως τραυματισμών, υιοθετεί και δημοσιοποιεί τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις προς τους πολίτες και την Ελληνική Πολιτεία.
 • Ενισχύει την διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών και των εθελοντών του Σωματείου, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους προς όφελος των πολιτών.
 • Συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπές από εθελοντές, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 • Παρέχει συμβουλές, γνωματεύσεις και υποβάλλει θεσμικές προτάσεις προς το Κράτος και άλλους φορείς,  σε  θέματα  και  προβλήματα  σχετικά  με  την  πρόληψη,  καθώς  και  την  έγκαιρη αναζωογόνηση και διάσωση των συνανθρώπων μας.
 • Αναλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών σε συνεργασία με ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λ.π.
 • Προσλαμβάνει  προσωπικό  όταν  απαιτείται,  συνάπτει  συμβάσεις έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του και την προαγωγή των σκοπών του.
 • Προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και πληροφοριών με άλλες συναφείς οργανώσεις, τοπικές και διεθνείς εταιρίες, ιδρύματα και φορείς.
 • Υλοποιεί κοινωνικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, οργανώνει ή συμμετέχει σε σχετικές εκδηλώσεις.
 • Πραγματοποιεί εκδόσεις, περιοδικές και μη.
 • Διατηρεί ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, με σκοπό την επικοινωνία με τους πολίτες και την προβολή του έργου και των θέσεων του, στα πλαίσια της συμμετοχής του στην κοινωνία των πολιτών.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδα και διατηρεί την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των σκοπών του.
 • Δημιουργεί  καινοτόμες εφαρμογές για την υποστήριξη και την έγκαιρη χρήση του δικτύου ανανηπτών και Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) που δημιουργεί το Σωματείο ανά την χώρα. 
 • Προωθεί την ιδέα και τις αρχές του εθελοντισμού.
 • Χρησιμοποιεί κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσον προς επίτευξη των σκοπών του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Το «KIDS SAVE LIVES» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει  τη  χρήση  του  Διαδικτυακού  Τόπου  κατά  την  απόλυτη  διακριτική  του  ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά, κάθε τροποποίηση, με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Στην περίπτωση αυτή, θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση  συνιστά  αποδοχή  των  μεταβολών  αυτών.  Η  Χρήση  του  Διαδικτυακού  Τόπου υπόκειται στους εκάστοτε Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους «Όρους Χρήσης», ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Σε περίπτωση δε μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν θίγεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε Χρήστη αναφορικά με τη Χρήση της Ιστοσελίδας. Oι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για την επίσκεψη, πλοήγηση και την από μέρους σας Χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και για όλες τις Πληροφορίες, συστάσεις, υπηρεσίες, εφαρμογές ή/και οποιουδήποτε Στοιχείου που παρέχονται σε εσάς στην παρούσα ή μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων συγκεκριμένων Στοιχείων, Πληροφοριών ή υπηρεσιών ή εφαρμογών ή προϊόντων των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, υπερισχύουν οι προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις εν λόγω υπηρεσίες, εφαρμογές και προϊόντα.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλείστε όπως διακόψετε αμέσως την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή και να μην προβείτε σε Χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, Πληροφοριών και Στοιχείων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.                   

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, το «KIDS SAVE LIVES» του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρητή και ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας και του περιεχόμενου Υλικού για προσωπική και μη εμπορική Χρήση. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Χρήστης δύναται να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον Ιστότοπο και το Υλικό που εμπεριέχεται σε αυτόν και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση και  όχι για  εμπορικό σκοπό, χωρίς να  διαγράψει τις  ενδείξεις  προέλευσής  και  υπό  την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του «KIDS SAVE LIVES» από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση του «KIDS SAVE LIVES». Απαγορεύεται ρητά η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών. Απαγορεύεται ρητά η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου των παρεχόμενων στην παρούσα Ιστοσελίδα Πληροφοριών, υπηρεσιών, εφαρμογών και προϊόντων. 

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε. Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Ιστότοπος και το Υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Ιστοτόπου και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Διαδικτυακού Τόπου, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης  δεδομένων  που  περιέχει  σημαντικά  τμήματα  του  Ιστοτόπου,  χωρίς  την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του «KIDS SAVE LIVES». Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο  περιεχόμενο  του  Διαδικτυακού  Τόπου  έργο,  να  μην  αντιγράψει,  αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει,  «ανεβάσει»,  τροποποιήσει,  μεταδώσει,  πωλήσει  ή  εκμεταλλευτεί  με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Διαδικτυακό Τόπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το Υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Διαδικτυακό Τόπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή  με  τη  δημιουργία  ειδώλου  και  να  μην  υποσχεθεί  δικαίωμα  σε  τρίτο από  τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «KID SAVE LIVES». Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα  (συμπεριλαμβανομένης  μεταξύ  άλλων  της  λειτουργικότητας  διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται  η  χρήση  του  Διαδικτυακού  Τόπου  για  πρόσβαση,  αντιγραφή,  μεταφορά, κωδικοποίηση  ή  επαναμετάδοση  περιεχομένου  κατά  παράβαση  οποιουδήποτε  νόμου  ή δικαιωμάτων του «KIDS SAVE LIVES» ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων  πνευματικών  δικαιωμάτων,  των  εμπορικών  σημάτων  ή  των  δηλώσεων  άλλων αποκλειστικών  δικαιωμάτων  του  «KIDS SAVE LIVES»  ή τρίτων  που  επικολλούνται  ή  περιέχονται  ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται  η  χρήση  του Ιστοτόπου  με  οποιονδήποτε  μη  νόμιμο  τρόπο,  για οποιονδήποτε  παράνομο  σκοπό  ή  κατά  παράβαση  εφαρμοστέων  νόμων  ή  κανονισμών  του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. 

Οι Χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτού, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν. Χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από το «KIDS SAVE LIVES», χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με την παρούσα συμφωνία ο Χρήστης αποδέχεται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί και αποδέχεται πλήρως τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. 

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο σε αυτήν Υλικό, Πληροφορίες ή/και Εφαρμογές μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του Χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον του «KIDS SAVE LIVES», συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει το «KIDS SAVE LIVES» για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

Ο χρήστης αυτής της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει:

 • να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω του ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνει.
 • να μην χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων του «KIDS SAVE LIVES» ή των δικτύων τρίτων μερών.
 • να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
 • να ενημερώνει άμεσα το «KIDS SAVE LIVES» σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από το «KIDS SAVE LIVES», να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
 • να ενημερώνει άμεσα το «KIDS SAVE LIVES» σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του στο Διαδικτυακό Τόπο, εφόσον αυτά απαιτούνται. Είναι υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στον Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο ο ίδιος ο Χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση ευθύνεται αποκλειστικά για το περιεχόμενο αυτών. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων απαγορεύεται:

α) να είναι παράνομο, υβριστικό, απειλητικό, συκοφαντικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις

β) να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

γ) να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου

δ) να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του «KIDS SAVE LIVES» καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του «KIDS SAVE LIVES» ή τρίτου. Σε περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του «KIDS SAVE LIVES» για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει στα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων και  Προϋποθέσεων Χρήσης, στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, το «KIDS SAVE LIVES» διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του Χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, το «KIDS SAVE LIVES» επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει αποζημίωση από τον Χρήστη για παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί. Διατηρούμε το δικαίωμα αφαιρέσεως ή απενεργοποιήσεως ή περιορισμού της πρόσβασης στο υλικό που τυχόν υποβάλλετε, εφόσον κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους Όρους και  Προϋποθέσεις Χρήσης του.

Η Χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται μέσω διαδικτύου από τον Χρήστη. Απαγορεύεται η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του λογισμικού της Ιστοσελίδας, η χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο που είναι επιζήμιος ή επιβαρυντικός για τα μέτρα ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα της Ιστοσελίδας, η αποσυμπίληση (decompiling) ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού της Ιστοσελίδας, η δημιουργία περισσοτέρων αντιγράφων, η διανομή ή κοινοποίηση οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του λογισμικού της Ιστοσελίδας και η αποκάλυψη τυχόν κωδικών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από το «KIDS SAVE LIVES», πρόσωπο. 

Απαγορεύεται η Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Υλικού ή/και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής από ανηλίκους, η επίβλεψη των οποίων ανήκει στους κηδεμόνες τους και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά κράτηση παρεχόμενων Υπηρεσιών) από άτομα που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή νομική εξουσιοδότηση συνάψεως συμβάσεων.  Με την αποδοχή των Όρων &  Προϋποθέσεων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Αποτελεί πολιτική του «KIDS SAVE LIVES» να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε Χρήστης. Το «KIDS SAVE LIVES»  ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι το Υλικό ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων, μπορεί  να  ενημερώνει  το «KIDS SAVE LIVES»,  αποστέλλοντας  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση info@kidssavelives.gr προσδιορίζοντας  το  τμήμα  της Ιστοσελίδας  που θεωρεί προσβλητικό, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER)

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ΩΣ ΕΧΕΙ», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους του «KIDS SAVE LIVES», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη. Το «KIDS SAVE LIVES» με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του Ιστοτόπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, το «KIDS SAVE LIVES» ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας του Διαδικτυακού Τόπου και υπηρεσιών της. 

Το «KIDS SAVE LIVES», οι υπάλληλοι, τα στελέχη, η Διοίκηση, οι αντιπρόσωποι, τα Συνδεδεμένα Μέρη, οι διάδοχοι, οι αποδέκτες, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι του  ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι οποιουδήποτε ή για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία η οποία δεν είναι προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης καθώς και οποιωνδήποτε έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, ποινικών ή παραδειγματικών ζημιών, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτήν την Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε χρήση αυτής ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας χρήσης, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κερδών, ακόμα και στην περίπτωση που το «KIDS SAVE LIVES» έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ME ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΟ «KIDS SAVE LIVES», ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Ή  ΤΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ  ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (Η/Υ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΑΒLET ΚΛΠ.) 

Το «KIDS SAVE LIVES» καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Το «KIDS SAVE LIVES» δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, αδιάλειπτο, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την Χρήση της θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήση να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα καλύπτει τις ανάγκες του. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Κάποιες από τις πληροφορίες του ιστότοπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο Ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το «KIDS SAVE LIVES», ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους Χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου και την  ασφάλεια  αυτού.  Ως  εκ  τούτου οι επισκέπτες / Χρήστες του Ιστότοπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών και συμφωνούν  ότι  πρέπει  να  αξιολογούν  το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του. 

Το «KIDS SAVE LIVES» δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, ενδεικτικά δεν εγγυάται την ακριβή τοποθεσία των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs), την καλή λειτουργία και διαθεσιμότητα αυτών καθ’ όλο το 24ωρο, την καλή λειτουργία και  διαθεσιμότητα αυτοκόλλητων επιθεμάτων (pads) των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs),. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία, τις πληροφορίες και την τοποθεσία των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) έχει σαν σκοπό την ενδεικτική καταγραφή των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) σε πανελλαδικό επίπεδο, την ενδεικτική πληροφόρηση σχετικά με το δίκτυο Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs) σε εθνικό επίπεδο και την δωρεάν ενημέρωση των πολιτών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το «KIDS SAVE LIVES» μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων. Όπως επίσης, άλλες ηλεκτρονικές σελίδες μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς αυτή την ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του Χρήστη. Οι ιστοσελίδες τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Το «KIDS SAVE LIVES» δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, το περιεχόμενo, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων.

Ενδεικτικά, το «KIDS SAVE LIVES»  δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων: α) παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου, β) δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί, γ) εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Το «KIDS SAVE LIVES»  δεν έχει τον έλεγχο ηλεκτρονικών σελίδων τρίτων, δεν ενστερνίζεται ούτε είναι υπεύθυνο ή υπόλογο για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαφημίσεις ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτές τις ηλεκτρονικές σελίδες και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. 

Όπου ο Ιστότοπος παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης  κάθε  ευθύνης  του  «KIDS SAVE LIVES», όπως  ενδεικτικά  της  ευθύνης  για  παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του «KIDS SAVE LIVES».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Το «KIDS SAVE LIVES», το οποίο είναι Ελληνικό Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη του Συλλόγου για το περιεχόμενο, το «KIDS SAVE LIVES»  δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Ιστότοπος και το Υλικό, που αναφέρεται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Σε κάθε περίπτωση το «KIDS SAVE LIVES» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρότι το «KIDS SAVE LIVES» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Ιστότοπος από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε  λογισμικού  ή  τηλεπικοινωνιακού  εξοπλισμού,  δεν  μπορεί  να  εγγυηθεί  ότι  ο Ιστότοπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του  επιμέλεια  και  το  «KIDS SAVE LIVES»  δεν  θα  φέρει  καμία  ευθύνη  σε  περίπτωση  προσβολής  του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των Χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα και όλο το Υλικό της που περιέχεται σε αυτήν, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, φωτογραφιών, τα τυχόν σχέδια κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «KIDS SAVE LIVES», η οποία προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των σημάτων και από τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Στον Χρήστη παρέχεται μόνο η δυνατότητα Χρήσης της Ιστοσελίδας και κανένα άλλο δικαίωμα δεν εκχωρείται. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ηλεκτρονική σελίδα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν δε στη δική τους σφαίρα ευθύνης και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράψουν, εκμεταλλευτούν εμπορικά, πωλήσουν, μεταπωλήσουν, αναπαράγουν, διανέμουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτήν την περίπτωση μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από της ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του «KIDS SAVE LIVES» να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο Xρήστης θεωρεί ότι μέσω της Ιστοσελίδας  παραβιάζονται  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  του,  μπορεί  να  ενημερώνει  το «KIDS SAVE LIVES»,  αποστέλλοντας  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση info@kidssavelives.gr προσδιορίζοντας  το  τμήμα  της Ιστοσελίδας  που  θεωρεί  ότι  είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίσουν πως συμμορφώνεται ο Ιστότοπος  με τις νομικές του υποχρεώσεις αναφορικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο Ιστότοπος για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους δε θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την Χρήση του Ιστοτόπου καταχωρούνται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας, ο Ιστότοπος θα διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:

(α) στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο.

(β) Εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του  Ιστότοπου  πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες.

(γ) Για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμά του δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  &  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης. 

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της Ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης, και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη. Διευκολύνoυν την Iστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη, όπως την προτιμώμενη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις.  Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψη του Χρήστη και να κάνει την ιστοσελίδα πιο χρήσιμη για αυτόν. Στον παρόντα Ιστότοπο γίνεται χρήση των απαραίτητων Cookies για την λειτουργία αυτού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Cookies βρίσκονται στην Πολιτική Cookies.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Χρήση της Ιστοσελίδας και οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, και η ερμηνεία αυτών, διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  

Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει αναφορικά με τα ανωτέρω είναι τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μη άσκηση ή η αργοπορημένη άσκηση από το «KIDS SAVE LIVES» οποιουδήποτε δικαιώματος του δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Το «KIDS SAVE LIVES» θα επιθυμούσε τυχόν διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τη Χρήση της Ιστοσελίδας ή και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που, ως Χρήστης, εντοπίσετε κάποιο προβληματικό Στοιχείο στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας, αλλά και για κάθε ενημέρωση ή πληροφόρηση σχετικά με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο τηλέφωνο 6980952006 ή μέσω email στο info@kidssavelives.gr

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!